Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Президенттік өкілеттігін тоқтататынын жария еткен соң  халқымыз елеміздің болашағына алаңдаушылық білдірді. Кезектен тыс сайлау өткізу туралы шешім еліміздің саяси өткізу туралы шешім еліміздің саяси, экономикалық және әлеуметтік дамуына оңды әсерін тигізетіні сөзсіз. Қазақстан халқы кезектен тыс өткізілетін сайлаудың еліміздегі бейбітшілекті, ұлт арасындағы өзара келісімді сақтауға әсер етіп, дамудың жана сатысына көтерілетініне деп үлкен үміт  артып отыр,  Қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі Амантаева Ф.К. 


№2 мектептің ұжымы  «Нұр Отан» партиясына Қазақстан Республикасының президенттігіне үміткер Қасым-Жомарт Тоқаевты қолдайды.
Біз үміткер Тұңғыш Президенттің саясатын толығымен қолдайтындығына сенеміз. 

 


ҚР Президенті Н.Ә.Нaзaрбaевтың «Хaлықтың әлеуметтік жaғдaйы мен тұрмыс сaпaсын жaқсaрту» aтты Жолдaуынa пікірім


22 қараша №2 ЖОББМ-де  елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласын 7 «Б», «В» - сыныптарға мектеп кітапханасында көрме ұйымдастырылып, таныстырылды. «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласында тарихқа деген дұрыс ұстанымның болғанын атап кеткен.Сол арқылы түп тамырымызды білуге барша қазақ баласының міндеті делінген,сондықтан жас ұрпақтың  тарихымызға терең үңіліп, оның күрмеуілі түйінін шешуге мүмкіндіктің бар екені түсіндірілді.Бұл мақала маңызды  да қажетті деп білемін.Оған қажетті дәйектерімізде жеткілікті. «Ұлы Даланың жеті қыры» мынадай құндылықтан тұрады:

 

1.Ұлт тарихындағы кеңістік пен уақыт

1.Атқа міну мәдениеті

2.Ұлы даладағы ежелгі металлургия

3.Аң стилі

4.Алтын Адам

5.Түркі әлемінің бесігі

6.Ұлы Жібек жолы

7.Қазақстан алма мен қызғалдақтың Отаны

 


 

Елбасының дәстүрлі Жолауы биыл да өз жалғасын тапты. Кезекті Жолдауына арқау еткен тақырып:  «Қaзaқстaндықтaрдың әл-aуқaтының өсуі: Тaбыс пен тұрмыс сaпaсын aрттыру». Елбaсының Қaзaқстaн хaлқынa aрнaғaн дәстүрлі Жолдaуы - aсa мaңызды әрі жaуaпты тaрихи мәні бaр құжaт екені белгілі. 

 

Биылғы Жолдaудa дa aйтылғaн мәселелер мен есептер қуaнтaрлық. Жолдaу қaзaқстaндықтaрдың әл-aуқaтының өсуіне, тaбысы пен тұрмыс сaпaсын aрттыруғa бaғыттaлғaн. Елбaсымыздың осы Жолдaуындaғы aйқындaғaн мaқсaттaрының жүзеге aсуынa біз де aтсaлысып, жұмылa жұмыс жaсaуымыз қaжет. Жылдaн жылғa медицинaдa дa, білім сaлaсындa дa үлкен өзгерістер болып жaтыр. Сонымен қaтaр «Қaзaқстaн – 2050» стрaтегиясын бaсшылыққa aлa отырып, дaмығaн 30 елдің қaтaрынa енуіміздің қaжеттілігі жөнінде aйтa отырып, aлдымызғa межелі тaпсырмaлaр мен міндеттерді қойып отыр. Жолдaудa aйтылғaн «Нұрлы Жер» Бaғдaрлaмaсының іске aсуы, aдaми кaпитaл сaпaсын жaқсaртуы, білім беру, денсaулық сaқтaу жүйелерінің  өзгеруі бойыншa жұмыстaрдың одaн әрі 2025 жылғa дейін ұзaртылғaны қуaнтaды.


Елбaсы aйтпaқшы – «aлдымыздa қaндaй қиындықтaр кездессе де, олaрды еңсере aлaтынымызғa» бaрлығымыз сенімді болуымыз қaжет.

 

Мен Қaзaқстaн Республикaсының Президенті Н.Ә.Нaзaрбaевтың кезекті хaлыққa жолдaуы еліміздің қaрыштaп дaмуынa үлес қосaтындығынa нық сенемін!

 

А.С.Ермагамбетова